Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „súhlas“)

 

Titul, meno, priezvisko: …………………………………………..

Adresa: …………………………………………..

(ďalej ako „dotknutá osoba“)

 

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti RNDr. Mária Karáčová – KARMAFIN so sídlom 908 71 Moravský Svätý Ján č. 365, IČO: 33523339 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže  spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, IČO, DIČ, IČDPH, doklady na spracovanie, elektronický prístup na finančnú správu, elektronický prístup do Sociálnej poisťovne, elektronický prístup do zdravotnej poisťovne s cieľom vypracovať účtovnú evidenciu, daňovú evidenciu, daňové priznanie, kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu .

Tento súhlas dotknutá osoba podpíše v dvoch rovnopisoch, pre každú zúčastnenú stranu jeden.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia až do ukončenia spolupráce, kedy budú zo systému vymazané.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu maria.karacova@gmail.com, alebo office@karmafin.sk.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.office.sk v dokumente Interná smernica v časti Kontakt.

V …………………. dňa …………………….

podpis dotknutej osoby